Domov > Dokumenty > Dokumenty

Dokumenty

Názov Link MKSR Veľkosť Dokument
Kontrakt MK-3749/2016-341/14181 na rok 2017 111.23 KB PDF icon kontrakt_2017_sobb.pdf
Kontrakt MK-4859/2017-341/17173 na rok 2018 105.36 KB PDF icon kontrakt_2018_sobb.pdf
Dodatok č. 1 ku Kontraktu č. MK-5902/2019-421/19550 na rok 2020 1.47 MB PDF icon dodatok_c._1_ku_kontraktu_c._mk-5902_2019-421_19550.pdf
Dodatok č. 1 ku Kontraktu MK-1906/2020-421/22776 na rok 2021 2 MB PDF icon dodatok_c.1_ku_kontraktu_c._mk_19062020_421_22776.pdf
Dodatok č. 1 ku Kontraktu MK-2638/2022-215/1199 na rok 2022 300.58 KB PDF icon dodatok_c._1_ku_kontraktu_mk_-_26382022-2151199.pdf
Dodatok č. 2 ku Kontraktu č. MK-5902/2019-421/19550 na rok 2020 3.51 MB PDF icon dodatok_c._2_ku_kontraktu_c._mk-5902_2019-421_19550.pdf
Dodatok č. 2 ku Kontraktu MK-1906/2020-421/22776 na rok 2021 458.13 KB PDF icon dodatok_c.2_ku_kontraktu_c._mk_19062020_421_22776.pdf
Kontrakt MK-1906/2020-421/22776 na rok 2021 1.26 MB PDF icon kontrakt_2021_sobb.pdf
Kontrakt MK-2638/2022-215/1199 na rok 2022 1.99 MB PDF icon kontrakt_2022_sobb.pdf
Kontrakt MK-3177/2023-421/2100 na rok 2023 356.83 KB PDF icon kontrakt_2023_sobb.pdf
Kontrakt MK-5492/2018-421/15225 na rok 2019 808.93 KB PDF icon kontrakt_2019_sobb.pdf
Kontrakt MK-5902/2019-421/19550 na rok 2020 833.09 KB PDF icon kontrakt_2020_sobb.pdf

Naši partneri