Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) ( ďalej len „Nariadenie GDPR“) a zákonom o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len „Zákon“) prevádzkovateľ spracúva vaše osobné údaje v rozsahu a za podmienok ustanovených v Nariadení GDPR a osobitných predpisoch.

Toto vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov poskytuje základné informácie o vašich právach, pri spracúvaní osobných údajov a informácie o prístupe k osobným údajom.

 

PREVÁDZKOVATEĽ

Štátna opera Banská Bystrica so sídlom na adrese Národná 11, 974 73 Banská Bystrica, 
IČO: 35989327 (ďalej len „ŠOBB“ alebo Prevádzkovateľ) je prevádzkovateľom pri spracúvaní vašich osobných údajov. 

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracúvame len na základe zákonných podmienok, ktoré sú uvedené v  Nariadení GDPR alebo Zákone o ochrane osobných údajov. 

Prevádzkovateľ má zákonnú povinnosť poskytnúť vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov.

V prípade, ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov na tieto účely nie je zákonné, že ním neprimerane zasahujeme do vašich práv a slobôd, môžete také spracúvanie namietať kedykoľvek u zodpovednej osoby.

Prevádzkovateľ môže poskytnúť vaše osobné údaje aj príjemcom, ktorým sú sprostredkovatelia alebo tretie strany, ktoré sú nevyhnutné na plnenie účelu. Prevádzkovateľ prehlasuje, že má riadne uzavreté zmluvy so svojimi sprostredkovateľmi, ktorí zabezpečujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov, v súlade s platnými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na ochranu osobných údajov. 

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a sprostredkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené Prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov Prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou Prevádzkovateľa.

Vaše osobné údaje nepodliehajú automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania a ani ich neprenášame do tretích krajín. Ak budú vaše osobné údaje podliehať takémuto spracúvaniu, alebo ak vaše osobné údaje budeme zverejňovať a uskutočňovať prenos vašich osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám sme povinný vás bezodkladne o týchto skutočnostiach informovať.

Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV A PRÁVNY ZÁKLAD

Plnenie zákonných povinností 

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať tak ako nám to ustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy (právny základ: čl. 6, ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR). 

Na takéto spracovanie nie je väčšinou potrebný súhlas dotknutej osoby a poskytnutie osobných údajov je zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou. Pokiaľ dotknutá osoba neposkytne osobné údaje potrebné na účely podľa legislatívy, je prevádzkovateľ oprávnený odmietnuť vykonať úkony, ktoré bez poskytnutých osobných údajov nie je možné vykonať.

Vaše osobné údaje na tento účel uchovávame po dobu, ktorý vyžaduje osobitný predpis alebo ak táto doba nie je v predpise stanovená po dobu, ktorá nám vyplýva z archivačných predpisov, spravidla po dobu 10 rokov od uplynutia platnosti zmluvy (účtovné prípady).

Plnenie zmluvy

Vaše bežné osobné údaje môžeme spracúvať na základe uzatvorenia a plnenia zmluvy (kúpnej zmluvy, nájomnej zmluvy), dodanie tovaru/služby, uskutočnenie platby, objednanie lístka a jeho kontrolovanie a  plnenie ďalších zmluvných povinností (právny základ: čl. 6, ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR). Pre používateľský komfort a možnosť oznámiť vám, že predstavenie je zrušené, alebo presunuté na iný termín, môžeme od vás požadovať ďalšie kontaktné údaje na ktoré vám túto zmenu oznámime, takéto údaje uchovávame len po dobu 30 dní od skončenia predstavenia, prípadne 24 mesiacov od neuskutočneného, alebo prerušeného predstavenia z dôvodu ochrany finančných záujmov vašich a Prevádzkovateľa.

Vaše osobné údaje na tento účel uchovávame po dobu, ktorý vyžaduje osobitný predpis alebo ak táto doba nie je v predpise stanovená po dobu, ktorá nám vyplýva z archivačných predpisov, spravidla po dobu 10 rokov od uplynutia platnosti zmluvy (účtovné prípady).

e-shop (online vstupenky na www.stateopera.sk)

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať na základe predzmluvného a zmluvného vzťahu ktorého ste jednou so zmluvných strán v zmysle článku 6, ods. 1, písm. b) GDPR a tiež na základe verejného záujmu v zmysle článku 6, ods. 1, písm. e) GDPR, pre účely nákupu, registrácie a správy vášho účtu na e-shope. 

Ak sa zaregistrujete budeme spracúvať vaše identifikačné a kontaktné údaje, vaše nastavenie, údaje o vašich objednávkach a budem vám poskytovať ďalšie služby portálu na správu vašich nákupov. V prípade vyplnenia kontaktných údajov budeme mať možnosť oznámiť vám, že predstavenie je zrušené, alebo presunuté na iný termín.

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu trvania zmluvného vzťahu a následne 3 roky od skončenia alebo zrušenia registrácie. Registrácia skončí automaticky ak ste sa do účtu neprihlásili po dobu 5 rokov. V prípade uskutočneného nákupu bez ohľadu na registráciu, alebo rýchly nákup na účely archivácie podľa zákona o účtovníctve po dobu 10 rokov od uskutočnenia nákupu.

Na činnosť je využívaná funkcionalita vstupenkového systému Colosseum, ktorého služby pomocou registrácie môžete využívať aj u iných predajcov.

Marketing - súhlas

Vaše kontaktné osobné údaje môžeme spracúvať aj na základe vami udeleného súhlasu a to najmä za účelom zasielania marketingových informácií, noviniek a newsletterov (právny základ: čl. 6, ods. 1 písm. a) GDPR). Poskytnutie súhlasu je dobrovoľné a súhlas je možné kedykoľvek odvolať. 

V prípade, že vyznačíte súhlas s poskytnutím a spracovaním uvedených osobných údajov (najmä e-mailová adresa a v niektorých prípadoch aj meno, priezvisko, telefónne číslo) na účely marketingu, budeme vám zasielať newsletter a reklamné oznámenia o predstaveniach, službách a ostatných aktivitách Prevádzkovateľa prostredníctvom vami vybraného kanálu. 

Súhlas poskytujete dobrovoľne a to na dobu 5 rokov od poskytnutia súhlasu a môžete ho kedykoľvek odvolať, a to zaslaním oznámenia o odvolaní na adresu sídla Prevádzkovateľa alebo kliknutím na odkaz "Odhlásiť sa" v zaslanom newsletteri či reklamnom oznámení.

Súhlas - súťaže

Vaše kontaktné osobné údaje môžeme spracúvať pri rôznych súťažiach a podujatiach a to len na základe vami udeleného súhlasu a to buď priamo zaradením sa do súťaže, alebo iným samostatným súhlasom na činnosti súvisiace so súťažou alebo podujatím (napríklad na zverejnenie fotografie a videá) (právny základ: čl. 6, ods. 1 písm. a) GDPR). Takýto súhlas môžete kedykoľvek odvolať, môže tým byť ale zmarená podmienka účasti v súťaži.

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu, na ktorú nám udelíte konkrétny súhlas v samostatnom dokumente.

Verejný záujem

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať v špecifických prípadoch pri plnení úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci (právny základ: čl. 6, ods. 1 písm. e) Nariadenia GDPR). Sem radíme aj vykonávanie činností podľa zákona č. 103/2014 Z.z. o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti v znení neskorších predpisov a štatútu. Do tohto účelu spracúvania radíme všetky činnosti súvisiace so splnením poslania kedy Prevádzkovateľ najmä:

 1. rozvíja národnú divadelnú kultúru, ktorú prezentuje doma aj v zahraničí,
 2. umelecky pripravuje a verejne predvádza hudobnodramatické, dramatické a tanečné diela,
 3. vydáva a rozširuje periodické publikácie a neperiodické publikácie, propagačné materiály a usporadúva výstavy, ktoré propagujú jeho činnosť,
 4. vykonáva vlastnú sprostredkovateľskú činnosť,
 5. vyrába scénické a kostýmové výpravy,
 6. vyvíja ďalšie významné kultúrne aktivity.

Verejný záujem – Dodávateľské a odberateľské vzťahy

Vaše kontaktné osobné údaje môžeme spracúvať aj na základe nášho verejného záujmu (právny základ: čl. 6, ods. 1 písm. e) Nariadenia GDPR), najmä v rámci dodávateľských a odberateľských zmlúv. Vaše osobné údaje získavame buď priamo od Vás, ak ste osobou oprávnenou konať v mene spoločnosti, s ktorou uzatvárame zmluvný vzťah, alebo od vášho zamestnávateľa, ako údaje nevyhnutné pre zabezpečenie kontaktu, v súvislosti s plnením predmetu zmluvy. 

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu trvania zmluvného vzťahu a následne na účely plnenia povinností Prevádzkovateľa pri vedení účtovníctva, v prípade účtovných záznamov/faktúr 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú. Po uplynutí týchto lehôt budú osobné údaje zlikvidované (vymazané), pokiaľ neexistuje žiadny ďalší právny dôvod na ich spracúvanie (uplatňovanie právnych nárokov, vedenie súdnych sporov, správnych konaní a pod.). Vaše osobné údaje nebudú využité na iné účely.

Verejný záujem – Komunikácia 

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať aj na základe verejného záujmu (právny základ: čl. 6, ods. 1 písm. e) Nariadenia GDPR), najmä v rámci informovania verejnosti o akciách a podujatiach alebo o činnostiach predstaviteľov Prevádzkovateľa prostredníctvom fotografií, videí, článkov v masovokomunikačných prostriedkoch alebo na internete (webové sídlo a sociálne siete) 

Vaše osobné údaje uchovávame po nevyhnutnú dobu a po uplynutí týchto lehôt budú osobné údaje zlikvidované (vymazané), pokiaľ neexistuje žiadny ďalší právny dôvod na ich spracúvanie (uplatňovanie právnych nárokov, vedenie súdnych sporov, správnych konaní a pod.). Vaše osobné údaje nebudú využité na iné účely.

Cookie

Pri zobrazovaní niektorej našej stránky alebo diskusnej skupiny môže prevádzkovateľ uložiť na Váš počítač určité údaje. Tieto údaje môžu mať podobu "cookie" alebo podobného súboru, ktorý nám umožní prispôsobiť stránku alebo diskusiu na mieru Vašim záujmom a preferenciám. Tieto súbory je možné v prípade väčšiny internetových prehliadačov z pevného disku odstrániť. Nezabudnite prosím, že vymazanie, alebo blokovanie "cookies" môže narušiť plnohodnotné využívanie našej stránky.

 

ZODPOVEDNÁ OSOBA

Na bezpečné spracúvanie osobných údajov a súlad spracúvania s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov dohliada Zodpovedná osoba, na ktorú sa v prípade uplatnenia svojich práv môžete obrátiť.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: 

E-mail:  gdpr@stateopera.sk
Korešpondenčná adresa:   Zodpovedná osoba GDPR
Štátna opera Banská Bystrica, Národná 11, 974 73 Banská Bystrica

VAŠE PRÁVA PODĽA NARIADENIA A ZÁKONA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Nariadenie resp. Zákon o ochrane osobných údajov obsahuje podrobné informácie o vašich právach ako dotknutej osoby na ochranu osobných údajov, dostupné prostriedky uplatnenia nápravy, ako aj ich obmedzenia (najmä čl. 13-22, čl. 77, čl. 79, čl. 82 Nariadenia, § 21 – 28, § 38 Zákona o ochrane osobných údajov). Kedykoľvek si môžete vyžiadať informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, môžete požadovať opravu alebo vymazanie vašich osobných údajov, alebo obmedzenie ich spracúvania, ďalej môžete namietať voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu a voči zasielaniu priamych marketingových správ, máte právo na prenosnosť údajov. Nižšie v texte sú zhrnuté tie najdôležitejšie ustanovenia.

Právo na informácie 

Ak prevádzkovateľ spracúva vaše osobné údaje, musí vám poskytnúť informácie ohľadne údajov, ktoré sa vás týkajú, a to aj bez vašej osobitnej žiadosti o ich poskytnutie, vrátane hlavných charakteristík spracúvania osobných údajov ako je účel, právny základ a doba uchovávania (spracúvania), totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa a v príslušných prípadoch jeho zástupcu, príjemcov osobných údajov (v prípade prenosu osobných údajov do tretích krajín, tiež uvedenie primeraných a vhodných záruk), oprávnené záujmy prevádzkovateľa a/alebo tretích strán v prípade spracúvania osobných údajov na základe oprávneného záujmu, ďalej vaše práva na ochranu údajov a vaše možnosti uplatnenia prostriedkov nápravy (vrátane práva podať sťažnosť dozornému orgánu). V prípade automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania, dotknutá osoba musí byť informovaná zrozumiteľným spôsobom o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu. Prevádzkovateľ vám poskytne vyššie uvedené informácie tým, že sprístupní Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov. Vyššie uvedené sa neuplatňuje v rozsahu, v akom už dané informácie ako dotknutá osoba máte. 

Právo na prístup k údajom

Máte právo od prevádzkovateľa získať potvrdenie o tom, či sú osobné údaje, ktoré sa vás týkajú spracúvajú  alebo nie, a ak tomuto tak je máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie: účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov, ak to nie je možné kritéria na jej určenie, práva dotknutej osoby na ochranu svojich osobných údajov a jej možnosti uplatnenia prostriedkov nápravy (vrátane práva podať sťažnosť dozornému orgánu), ďalej informácie ohľadne zdroja osobných údajov, ak osobné údaje neboli získané od vás ako dotknutej osoby. Na základe vašej žiadosti prevádzkovateľ poskytne kópiu vašich osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré požiadate, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Právo získať kópiu nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných. Prevádzkovateľ vám poskytne informácie o možnosti, použitom postupe, prípadných nákladoch a ďalšie podrobné údaje o poskytnutí kópie po prijatí vašej žiadosti. 

Ak ste podali žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie vám budú poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob. 

V prípade automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania, dotknutá osoba má prístup k nasledovným informáciám: o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.

Právo na opravu

Máte právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia. 

Právo na vymazanie (právo na „zabudnutie“)

Máte právo tiež dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak sú splnené určité dôvody. Dôvodmi, pre ktoré je prevádzkovateľ povinný vymazať vaše osobné údaje na základe vašej žiadosti sú napríklad: osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;  odvoláte súhlas, na základe, ktorého sa spracúvanie vykonáva a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, osobné údaje sa spracúvali nezákonne alebo namietate voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie, osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti. 

Prevádzkovateľ nebude môcť v niektorých prípadoch vašej žiadosti vyhovieť napr. ak je spracúvanie osobných údajov potrebné na uplatňovanie práva na slobodu prejavu a na informácie, na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia, na účely archivácie vo verejnom záujme, na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. 

Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

 1. napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
 2. spracúvanie  je protizákonné a namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;
 3. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale vy ich potrebujete na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 4. namietali ste voči spracúvaniu, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad vašimi oprávnenými dôvodmi.

Ak sa spracúvanie obmedzilo podľa vyššie uvedených dôvodov, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len s vašim súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

Prevádzkovateľ vás bude informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené. 

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby vám prevádzkovateľ, ktorému ste tieto údaje poskytli, bránil ak: 

 1. sa spracúvanie zakladá na vašom súhlase alebo na zmluve (ktorej ste jednou zo zmluvných strán),
 2. sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Pri uplatňovaní vášho práva na prenosnosť údajov máte právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné. 

Uplatňovaním práva na prenosnosť údajov nie sú dotknuté ustanovenia upravujúce právo na vymazanie. Právo na prenosnosť údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných. 

Právo namietať

Máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu  osobných údajov, ktoré sa vás týka, ktoré je vykonávané na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu  osobných údajov, ktoré sa vás týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak ste namietli voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa na takéto účely už nesmú spracúvať. 

Právo kedykoľvek odvolať súhlas 

V prípadoch, kedy prevádzkovateľ spracúva vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu musí byť také jednoduché ako jeho poskytnutie. 

Odvolanie súhlasu môžete doručiť poštou na adresu sídla prevádzkovateľa,  alebo e-mailovú adresu Zodpovednej osoby, prípadne spôsobom uvedeným v udelenom súhlase. 

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu 

Ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa vás týka je v rozpore s Nariadením alebo Zákonom o ochrane osobných údajov máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,  Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27;  tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.skhttps://dataprotection.gov.sk.

 

V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby. 

Zmeny týkajúce sa podmienok spracúvania a ochrany osobných údajov sú zverejnené na weboch Prevádzkovateľa formou aktualizácie tohto Vyhlásenia. Týmto spôsobom zabezpečíme, aby ste vždy mali k dispozícii aktuálne informácie o tom, za akých podmienok spracúvame vaše osobné údaje.

Naši partneri